LAPORAN

LAPORAN

A.PENGERTIAN LAPORAN

Laporan adalah karangan yang berisikan paparan peristiwa/kegiatan yang telah dilakukan.
Laporan dapat berupa laporan perjalanan, laporan kegiatan atau laporan pengamatan.
Topik laporan adalah pokok yang dibicarakan atau dibahas dalam laporan.

Kata “Lapor” dibentuk dari kata dasar “Lapor” dan mendapat akhiran (sufiks) -an, yang dapat diberi arti sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau pemberitahuan tentang sesuatu.

Pengertian laporan menurut The Oxford English Dictionary dalam kusumah, dkk (2002: 2.3) adalah:

a).Cerita yang bawakan oleh seseorang kepada orang lain yang diteliti secara khusus.

b).Pernyataan formal hasil penelitian, tentang sesuatu hal yang memerlukan informasi yang pasti, dibuat oleh seseorang atau sebuah lembaga atau harus melakukannya.

Siswanto (1982 : 62) memberikan batasan tentang laporan (report) yaitu sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Laporan juga dapat dikatakan sebagai sesuatu macam dokumen yang disampaikan atau menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran atau tindakan yang akan diambil (Keraf, 1993 : 284).

Sejalan dengan pendapat Keraf, Parera (1987 : 56) mengemukakan laporan pada dasarnya suatu bentuk penyampaian dan perjanjian fakta-fakta dan pemikiran-pemikiran guna tindakan.

Dari beberapa pendapat pengertian laporan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan merupakan suatu bentuk penyampaian dan penyajian hasil kegiatan baik secara lisan maupun tertulis atau dokumen berupa fakta-fakta yang dimanfaatkan guna mengambil sebuah keputusan atau tindak lanjut bagi seseorang atau lembaga atau instansi tertentu.

B.MACAM-MACAM LAPORAN

Jenis-jenis laporan dapat ditentukan berdasarkan sifat dan kandungan laporan itu :

1. Laporan Lisan dapat di bagi menjadi dua yaitu:

 Laporan Berita dan laporan langsung

2. Laporan Tertulis, disampaikan secara lengkap dalam bentuk tulisan.

·         Ditinjau dari bahasa yang digunakan, terdapat :

1)       Laporan yang ditulis secara populer, yang menggunakan kata-kata sederhana, kadang-kadang diselingi dengan kalimat humor / lucu.

2)       Laporan yang ditulis secara ilmiah, sebagai hasil peneliti. Biasanya isinya singkat tetapi padat dan sistimatis serta logis.

·         Ditinjau dari isinya, dapat dibedakan :

2.1. Laporan Tahunan

Ciri-cirinya :

·         Disediakan oleh sebuah persatuan, organisasi, syarikat atau institusi.

·         Dibuat setahun sekali.

·         Disampaikan mengikut urutan tarikh.

Tujuan :

menyediakan perancangan yang lebih baik untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi pada masa akan datang

2.2. Laporan Khas

Tujuan :

Mendapatkan maklumat yang pantas, tepat dan jelas. Berguna kepada organisasi untuk masyarakat mendapatkan gambaran sebenar sesuatu peristiwa.

2.3. Laporan Presentasi

Ciri-cirinya :

·         Mengandung penjelasan tentang tugas yang telah selesai dan kejayaan yang dicapai oleh sebuah syarikat atau organisasi.

2.4 Laporan Penilaian

Ciri-cirinya :

·         Menyatakan mutu, nilai, keadaan atau sifat sesuatu yang menjadi fokus penilaian.

·          Matlamat akhir laporan penilaian adalah memberi maklumat kepada puhak tertentu untuk membuat keputusan atau hanya sebagai makluman.

2.5 Laporan Sulit

Ciri-cirinya :

·         Mengandung maklumat tentang latar belakang individu.

·         Maklumat mestilah tepat.

·         Membantu semua pihak membuat keputusan terhadap permohonan sesorang calon.

2.6 Laporan Kajian

Ciri-cirinya :

·         Dilakukan oleh sesuatu jawatan kuasa atau lembaga yang dipertanggungjawabkan untuk mengaji sesuatu isu, kejadian, dasar dll.

·          Hasil kajian didedahkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada pihak tertentu untuk tindakan selanjutnya.

·         Tidak bersifat fiksyen.

2.7 Laporan Lawatan

Ciri-cirinya :

·         Dilaporkan mengikuti perkembangan peristiwa.

·         Tepat dan mudah dipahami.

Tujuan :

Merakamkan peristiwa yang berlaku sepanjang lawatan itu berlangsung

2.8  Laporan Aktiviti/ laporan kegiatan misalnya pelaksanaan perkemahan, pelaksanaan ujian SKU, SKK, Pramuka Garuda.

Ciri-cirinya :

·         Ditulis mengikuti format tertentu.

·         Disediakan oleh setiap perusahaan persatuan.

·         Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan.

·         Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.

·         Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan.

·         Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain.

Tujuan :

Merakamkan atau memaklumkan sesuatu.

3. Macam-macam laporan menurut bentuknya:

·         laporan berbentuk formulir

·         laporan berbentuk surat

·         laporan berbentuk memorandum (memo)

·         -laporan berbentuk naskah

·         laporan berbentuk buku

C. FUNGSI LAPORAN

Laporan merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik formal maupun nonformal. Laporan juga berfungsi sebagai:

·         pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas

·         landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan/keputusan

·         alat untuk melakukan pengawasan

·         dokumen sebagai bahan studi dan pengalaman bagi orang lain.

D.CIRI-CIRI LAPORAN YANG BAIK

·         Ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas.

·         Didasarkan oleh fakta yang benar dan meyakinkan.

·         Disajikan secara lengkap.

·         Menarik dan enak dibaca.

E.SISTEMATIKA LAPORAN

Hendaknya laporan lengkap, dapat menjawab semua pertanyaan mengenai : apa ( what ), mengapa ( why ), siapa ( Who ), dimana ( where ), kapan ( when ), bagaimana ( how ).

Urutan isi laporan sebaiknya diatur, sehingga penerima laporan dapat mudah memahami. Urutan isi laporan antara lain sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Pada pendahuluan disebutkan tentang :

 1. Latar belakang kegiatan.
 2. Dasar hukum kegiatan.
 3. Apa maksud dan tujuan kegiatan.
 4. Ruang lingkup isi laporan.

2. Isi Laporan

Pada bagian ini dimuat segala sesuatu yang ingin dilaporkan antara lain :

 1. Jenis kegiatan.
 2. Tempat dan waktu kegiatan.
 3. Petugas kegiatan.
 4. Persiapan dan rencana kegiatan.
 5. Peserta kegiatan.
 6. Pelaksanaan kegiatan (menurut bidangnya, urutan waktu pelaksanaan, urutan fakta / datanya).
 7. Kesulitan dan hambatan.
 8. Hasil kegiatan.
 9. Kesimpulan dan saran penyempurnaan kegiatan yang akan datang.

3. Penutup

Pada kegiatan ini ditulis ucapan terima kasih kepada yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan itu, dan permintaan maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Juga dengan maksud apa laporan itu dibuat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

Laporan diusahakan agar :

 1. Singkat dan padat.
 2. Runtut atau sistimatis.
 3. Mudah dipahami isinya.
 4. Isinya lengkap.
 5. Menarik penyajiannya.
 6. Berpegangan pada fakta, data dan persoalannya.
 7. Tepat pada waktunya.

Lain – lain.

a. Dalam laporan dapat dilampirkan : photo-photo kegiatan, tanda bukti, surat-surat keterangan dan sebagainya ( copy )

b. Untuk mempermudah penyusunan laporan sebaiknya tetap mengacu pada proposal yang pernah diajukan.

c. Memberikan Laporan kegiatan dengan tembusan kepada satuan/ lembaga yang terkait. ( Mabi, Kwartir, Sponsor dll )

SUMBER:

http://rangkuman-pelajaran.blogspot.com/2009/05/bahasa-indonesia-laporan-report.html

http://www.pusdiknakes.or.id/info/ujian/bhsindo.pdf

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_organisasi_dan_metode/bab8_penulisan_laporan.pdf

http://islam-download.net/cara-mudah-cepat/cara-membuat-laporan.html#ixzz1JmmaG333

 

  

 

Blogged with the Flock Browser
Iklan

Posted on 17 April 2011, in softskill. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: